INFORMARE LEGISLATIVĂ

   Vă aducem la cunoştinţă că s-a publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 19/01/2012, Hotărârea nr. 1 din 04/01/2012 privind pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă şi a Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor care a intrat în vigoare la data de 19/01/2012.

Conţinutul Hotarârii nr. 1 din 04/01/2012:

- La Art. I. se prevede că Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, se modifică şi se completează. În Anexa 1 la prezenta Informare sunt evidenţiate modificările şi completarile.
- La Art. II. se prevede că Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 6 septembrie 2006, se modifică. În Anexa 2 la prezenta Informare sunt evidenţiate modificările.
- Art. III. stabileşte că în tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, sintagmele "autoritate de sănătate publică", "Ministerul Sănătăţii Publice" şi "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei" se înlocuiesc cu sintagmele "direcţie de sănătate publică", "Ministerul Sănătăţii" şi, respectiv, "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale".
- Art. IV. stabileşte că: Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 6 septembrie 2006, şi Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-li-se textelor o nouă numerotare.

____________________

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1.218/2006 MODIFICATĂ CU HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1 DIN 04/01/2012

   HOTĂRÂRE nr. 1 din 4 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă şi a Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.

ANEXA 1 LA INFORMAREA LA HG 1/2012 (240 KB)

ANEXA 2 LA INFORMAREA LA HG 1/2012 (153 KB)

____________________

 

INFORMARE LEGISLATIVĂ

   Vă aducem la cunoştinţă faptul că s-a publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 935 din 29/12/2011, Hotărârea Guvernului Nr. 1284 din 27 decembrie 2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Articolul 1 reglementează faptul că prevederile Hotărârii Nr. 1284 din 27 decembrie 2011 se aplică numai locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 2 stabileşte semnificaţia termenilor şi expresiilor din Hotărârea Guvernului Nr. 1284 din 27 decembrie 2011.

În cadrul Articolului 3 sunt stabilite criteriile în baza cărora se realizează reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale.

În cadrul Articolului 4 se regăseşte metodologia de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale şi etapele ce trebuie urmate. Cele trei etape sunt:
1. Nominalizarea locurilor de muncă pentru care se solicită reevaluarea. Această nominalizare este făcută de către angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii şi/sau lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie ori cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care fac sau nu parte, potrivit legii, din Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă;
2. Efectuarea unei expertizei tehnice, la solicitarea persoanelor nominalizate conform punctului 1, în vederea verificării factorilor de risc existenţi la locul de muncă, comparativ cu condiţiile existente la data încadrării în condiţii speciale conform prevederilor legale;
3. Efectuarea unei expertizei medicale, la solicitarea persoanelor nominalizate conform punctului 1, în vederea verificării sănătăţii lucrătorilor în relaţie cu locul de muncă încadrat în condiţii speciale supus reevaluării.
Procedura de reevaluare presupune parcurgerea celor trei etape prevăzute mai sus şi depunerea documentelor prevăzute la articolul 6 din cadrul Hotărârii Nr. 1284 din 27 decembrie 2011.

În cadrul Articolului 5 este specificat faptul că, în vederea reevaluării locurilor de muncă în condiţii speciale, în termen de 10 zile de la data publicării Hotărârii Nr. 1284 din 27 decembrie 2011 în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înfiinţează, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţi, Comisia pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale. În cadrul acestui articol este stabilită componenţa acestei comisii şi regulamentul în baza căruia funcţionează aceasta.

În cadrul Articolului 6 se regăsesc documentele ce trebuie depuse de către angajator la secretariatul Comisiei.

In cazul in care sunteti interesati de textul de lege integral ne puteti solicita acest lucru la adresa:pm.psi@forteconsulting.ro

____________________

 

INFORMARE LEGISLATIVĂ

   Vă aducem la cunoştinţă că s-a publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 12/12/2011, Hotărârea Guvernului Nr. 1.169. din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătătii lucrătorilor care a intrat în vigoare la data de 15/12/2011.

Modificări şi completări ale Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătătii lucrătorilor:

Alineatul (2) al articolului 4 se abrogă.

La articolul 8, alineatul (1) se modifică astfel:
“Art. 8. - (1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătătii lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activitătii, supraveghere specială si promovarea sănătătii la locul de muncă.”
Tot la articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
“(11) Prin supraveghere specială se întelege examenul medical profilactic efectuat de către medicul de medicina muncii, în vederea stabilirii aptitudinii în muncă pentru lucrătorii care se încadrează în următoarele categorii: persoane cu vârste cuprinse între 15 si 18 ani împliniti, persoane cu vârsta de peste 60 de ani împliniti, femei gravide, persoane cu handicap, persoane dependente de droguri, de alcool, stângace, persoane cu vederea monoculară, persoane în evidentă cu boli cronice.”
La acelasi articol (8), după alineatul (4) se va introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
“(5) Examinările medicale profilactice se efectuează în baza fisei de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, completată în mod obligatoriu la toate rubricile si semnată de către angajator.”

Alineatul (2) al articolului 12 se abrogă.
La articolul 16, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:
“(61) Medicul de medicina muncii poate solicita medicului de familie adeverintă/scrisoare medicală care să ateste starea de sănătate a viitorului angajat.”

La articolul 22, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
“f) la indicatia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilitătilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical periodic poate cuprinde investigatii si/sau examene medicale de specialitate suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 1.”

Articolul 27 se modifică astfel:
“Art. 27. - În vederea constientizării nevoilor si obiectivelor privind sănătatea si securitatea în muncă în rândul lucrătorilor, a angajatorilor sau a altor factori implicati în acest scop, medicii de medicina muncii efectuează activităti specifice de promovare a sănătătii la locul de muncă pentru realizarea bunăstării lucrătorilor, bazate pe identificarea problemelor acestora.”

Articolul 29 se modifică si va avea următorul cuprins:
“Art. 29. - (1) Pentru promovarea măsurilor privind adaptarea la muncă a lucrătorilor si pentru îmbunătătirea conditiilor de muncă si de mediu, medicii de medicina muncii desfăsoară activităti de consiliere privind sănătatea si igiena ocupatională a lucrătorilor si a reprezentantilor acestora din întreprindere si din comitetul de sănătate si securitate în muncă, după caz, si colaborează cu organismele din domeniul securitătii si sănătătii în muncă.
(2) Serviciul de medicina muncii care asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor va întocmi si va prezenta angajatorului, anual, un raport care va cuprinde în principal concluziile evaluării stării de sănătate a lucrătorilor, precum si recomandări medicale privind promovarea sănătătii la locul de muncă.”

Articolul 37 se modifică astfel:
“Art. 37. - (1) Dosarul medical si fisa de identificare a factorilor de risc profesional se păstrează la structura de medicina muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul.
(2) Dosarul medical si fisa de identificare a factorilor de risc profesional pot fi, la solicitare, predate noii structuri de medicina muncii agreate de angajator.
(3) Dosarele medicale trebuie păstrate la structurile de medicina muncii cel putin 40 de ani de la încetarea expunerii, în cazul expunerii profesionale la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.”

Articolul 38 se modifică si va avea următorul cuprins:
“Art. 38. - Angajatorul păstrează lista locurilor de muncă cu riscuri profesionale si fisele de aptitudine.”

Articolul 41 se modifică astfel:
“Art. 41. - La schimbarea locului de muncă în altă unitate, lucrătorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului său medical si ale fisei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate structurii de medicina muncii a unitătii respective.”

Articolul 42 se modifică si va avea următorul cuprins:
“Art. 42. - Angajatorii în procedură de faliment vor informa structura de medicina muncii.”

Anexele nr. 1 si 3-5 ale Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, ataşate la Hotărârea Guvernului Nr. 1.169. din 25 noiembrie 2011.

In cazul in care sunteti interesati de textul de lege integral al Hotărârii Guvernului Nr. 1169 din 25 noiembrie 2011 cât şi al Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătătii lucrătorilor, ne puteti solicita acest lucru la adresa: pm.psi@forteconsulting.ro

____________________

 

GHID DE COMPORTAMENT ÎN CAZ DE CUTREMUR

   Documentul cuprinde o serie de sfaturi şi informaţii adresate populaţiei pentru ca, în cazul producerii unui cutremur, cetăţenii să cunoască cele mai importante reguli de comportament.

Ghidul este structurat în patru secţiuni:
- Înainte de producerea cutremurului;
- În timpul cutremurului;
- După cutremur;
- Kit-ul de supravieţuire.

ÎNAINTE DE PRODUCEREA CUTREMURULUI

- Instruiţi toţi lucrătorii cu privire la modul corect de comportare în cazul producerii unui cutremur.
- Pentru informaţii de actualitate accesaţi numai surse oficiale de informare - site-ul igsu.ro, isubucuresti.ro, publicaţii de specialitate etc.
- Este indicat ca angajatorii să stabilească un punct de adunare pentru toţi lucrătorii şi să-l aducă la cunoştinţa acestora. Locul de adunare trebuie să fie în afara unităţii, cât mai departe de clădirile care pot prezenta un pericol de prăbuşire sau cădere a tencuielilor.
- Pregătiţi un kit de supravieţuire care să se afle la îndemâna salariaţilor, suficient pentru cel puţin trei zile. Acest kit poate conţine: apa, hrană cu termen lung de valabilitate, o trusă de prim-ajutor, lanterna şi radio cu baterii de rezervă, medicamente, fluier sau orice alte obiecte pe care le consideraţi necesare. Revizuiţi-l permanent. Numiţi un angajat care să răspundă de păstrarea şi revizuirea acestui kit.
- Întocmiţi un Plan pentru situaţii de urgenţă în care să stabiliţi concret ce atribuţii are fiecare în cazul producerii unui cutremur.
- Toţi angajaţii trebuie să fie instruiţi în ceea ce priveşte tehnicile de acordare a primului ajutor medical.
- Realizaţi o analiză structurală a clădirii în care se afla societatea dumneavoastră, identificaţi locurile sigure în care vă puteţi proteja în caz de cutremur, iar dacă veţi considera necesar, consultaţi un expert pentru un sfat autorizat. Dacă este cazul, faceţi reparaţiile necesare.
- Nu faceţi modificări care ar putea afecta strucutura de rezistenţă a clădirii. Este recomandabil să consolidaţi pereţii de rezistenţă pentru a evita prăbuşirea clădirii în caz de cutremur.
- Consultaţi un specialist în structuri de rezistenţă, cu privire la tipul şi starea pereţilor despărţitori nestructurali, spre a nu prinde de aceştia obiecte grele sau pentru a preveni căderea lor peste ocupanţi.
- Identificaţi şi aduceţi la cunoştinţa tuturor salariaţilor cele mai sigure locuri în caz de cutremur. Identificaţi căile de evacuare disponibile.
- Organizaţi astfel locul de muncă încât obiectele voluminoase sau grele (fişete, sertare, rafturi etc.), să fie cât mai aproape de podea sau fixaţi-le pe un perete rezistent.
- Aparatele grele care se afla pe rotile trebuie astfel amplasate încât să nu fie în vecinătatea ieşirilor din încăperi sau coridoare, spre a nu le bloca prin deplasări, la seiseme.
- Depozitaţi materialele care se pot sparge uşor, în dulapuri fixate pe perete.
- Depozitaţi substanţele toxice sau inflamabile în recipiente închise ermetic, pe rafturile de jos, în locurile în care au şanse minime de a se răsturna, preferabil în dulapuri închise.
- Păstraţi instalaţiile electrice şi de gaz într-o stare bună de funcţionare.
- Instruiţi lucrătorii pentru a şti cum pot opri alimentarea cu energie electrică, gaz şi apa de la tablourile/conductele principale de alimentare şi a acţiona numai în cazul în care persoanele desemnate să facă acest lucru, nu o pot face din motive obiective.
- Este recomandabil să aveţi în spaţiile comune extinctoare, amplasate în locuri cunoscute şi accesbile, lângă surse potenţiale de incendiu.
- Pregătiţi-vă pentru o astfel de situaţie: participaţi la simulări de cutremur, învăţaţi tehnici de acordare a primului ajutor medical, modalităţi de evacuare şi prevenire a incendiilor etc.
- Informaţi-vă cu privire la regulile de comportare în cazul producerii unui cutremur prin intermediul internetului, televiziunii, radioului, ziarelor sau altor materiale informative emise de autorităţi.
- Este recomandabil ca orice societate să încheie o poliţă de asigurare împotriva cutremurelor.

ÎN TIMPUL CUTREMURULUI

Dacă vă aflaţi în interiorul unei clădiri:
- PĂSTRAŢI-VĂ CALMUL. Panica poate produce victime.
- Încercaţi să liniştiţi celelalte persoane pentru a nu intra în panică.
- RĂMÂNEŢI ÎN INTERIOR - de obicei, după primele mişcări seismice, pot urma replici ale cutremurului, iniţial suficient de puternice pentru a provoca noi pagube. În astfel de cazuri, oamenii se rănesc cel mai adesea atunci când intră sau ies din clădire.
- Aşezaţi-vă sub o piesă de mobilier solidă sau sub o grindă de rezistenţă. Dacă nu exista o masa sau un birou în apropierea dumneavoastră, acoperiţi-vă fata şi capul cu braţele încrucişate şi aşezaţi-vă într-un colţ interior al încăperii.
- NU fugiţi pe scări. Scările sunt foarte sensibile în caz de cutremur, iar coborârea sub efectul oscilaţiilor seismice este foarte periculoasă.
- NU săriţi pe fereastră.
- NU folosiţi liftul. Dacă rămâneţi blocat în lift încercaţi să ieşiţi cât mai repede, apăsând butonul de oprire şi apoi butonul celui mai apropiat etaj.
- Îndepărtaţi-vă de oglinzi, ferestre, uşi şi pereţi exteriori, sobe, mobilier înalt.
- NU vă aşezaţi sub lustre sau alte obiecte grele suspendate.
- Dacă sunteţi într-un scaun cu rotile, blocaţi rotile acestuia, încercaţi să vă protejaţi, dacă este posibil acoperiţi-vă capul şi gâtul cu braţele.
- Închideţi sursele de foc cât puteţi de repede, iar dacă a luat foc ceva, interveniţi imediat după ce a trecut şocul puternic.

Dacă sunteţi afară:
- PĂSTRAŢI-VĂ CALMUL.
- Dacă aveţi posibilitatea îndepărtaţi-vă de clădiri, stâlpi de electricitate, cabluri, copaci sau orice alt obiect care ar putea să cadă.
- Îndreptaţi-vă spre un spaţiu deschis.
- În cazul unor distrugeri majore, intraţi în clădire numai cu permisiunea autorităţilor. Dacă sunteţi în oraş, încercaţi să staţi departe de potenţialele pericole (căderi de obiecte). Bucăţile de tencuială care se pot desprinde din clădiri reprezintă un risc major la adresa siguranţei dumneavoastră.

Dacă vă aflaţi într-un vehicul:
- PĂSTRAŢI-VĂ CALMUL.
- În autobuz sau metrou: rămâneţi pe loc până când mişcarea seismică încetează şi urmaţi recomandările pe care le primiţi.
- În maşina: opriţi cât mai repede cu putinţă şi rămâneţi în interior. Evitaţi podurile, tunelurile. Evitaţi să opriţi lângă clădiri, copaci, pasaje şi cabluri de electricitate.

Dacă sunteţi prins sub dărâmături:
- PĂSTRAŢI-VĂ CALMUL.
- NU folosiţi focul deschis (lumânări, chibrituri, etc), folosiţi o lanternă.
- Încercaţi să vă acoperiţi gura şi nasul cu o batistă sau cu orice alt material textil.
- Încercaţi să vă semnalaţi prezenta folosind un fluier sau o lanternă.
- Loviţi ritmic într-o ţeavă sau într-un perete astfel încât echipele de intervenţie să vă poată localiză. Evitaţi să strigaţi! Păstraţi-vă energia!

DUPĂ CUTREMUR

- PĂSTRAŢI-VĂ CALMUL. PANICĂ NU VĂ POATE FACE DECÂT RĂU.
- Verificaţi dacă sunteţi rănit. La nevoie, încercaţi să vă acordaţi primul ajutor.
- Acordaţi ajutor persoanelor rănite până la sosirea echipelor de intervenţie.
- Nu încercaţi să mişcaţi persoanele grav rănite decât dacă viaţa le este pusă în pericol sau dacă starea lor de sănătate se înrăutăţeşte rapid.
- Dacă este absolut necesar să mişcaţi o persoană în stare de inconştienţă, mai întâi imobilizaţi-i gâtul, spatele şi membrele fracturate.
- Fiţi pregătit pentru eventualele replici ale cutremurului. Aceste cutremure secundare pot fi suficient de puternice pentru a produce noi pagube.
- Fiţi atent la eventualele pericole produse de construcţiile afectate. Replicile cutremurului pot dărâma clădirile, drumurile, podurile, pasajele afectate.
- NU folosiţi liftul chiar dacă acesta funcţionează.
- Fiţi foarte atent pe unde mergeţi şi cum conduceţi.
- Verificaţi dacă sunt scurgeri de gaze sau apă. Verificaţi dacă a fost întrerupta alimentarea cu energie electrică.
- Opriţi alimentarea cu apa, gaz şi energie electrică.
- Dacă simţiţi miros de gaz, deschideţi geamurile şi uşile pentru aerisire.
- Dacă simţiţi miros de gaz, NU încercaţi să întrerupeţi alimentarea cu energie electrică şi nici să decuplaţi siguranţele. O singură scânteie poate provoca un incendiu.
- NU reporniţi dumneavoastră alimentarea cu gaz, lăsaţi compania furnizoare să se ocupe de asta.
- Dacă puteţi, stingeţi incendiile din unitatea dumneavoastră imediat ce s-au produs.
- Atunci când părăsiţi clădirea protejaţi-vă capul cu o cască; în lipsa acesteia puteţi folosi un obiect dur ce vă poate proteja de eventualele obiecte ce ar mai putea să cadă - Dacă sunteţi afară şi vă puteţi deplasa în siguranţă, încercaţi să mergeţi într-un spaţiu deschis.
- Îndepărtaţi-vă de clădirile afectate, cablurile electrice, panourile publicitare, liniile de tramvai pentru a nu fi rănit.
- Chiar dacă liniile telefonice funcţionează, utilizaţi-le numai în caz de urgenţă.
- Lăsaţi căile de acces libere pentru intervenţia echipelor de salvare.
- ESTE ABSOLUT NECESAR SĂ LĂSAŢI LINIILE TELEFONICE ŞI ARTERELE DE CIRCULAŢIE LIBERE PENTRU INTERVENŢIA ECHIPELOR DE SALVARE.
- Aveţi încredere doar în informaţiile provenite din surse oficiale: postul naţional de radio, televiziunea publică, autorităţile locale.
- NU vă bazaţi pe zvonuri şi NU răspândiţi informaţii neverificate.
- Dacă aveţi nevoie de ajutor, încercaţi să comunicaţi cu echipele de intervenţie şi să le oferiţi informaţii despre situaţia dumneavoastră.
- În cazul unui cutremur major, echipele de intervenţie nu vor putea oferi ajutor imediat tuturor cetăţenilor.
- Participaţi la acţiunile de înlăturare a dărâmăturilor şi salvarea oamenilor. Nu acţionaţi pe cont propriu, ci doar urmând instrucţiunile autorităţilor.

KITUL DE SUPRAVIEŢUIRE

Un cutremur major vă poate afecta existenţa şi poate modifica temporar mediul înconjurător. Astfel, este posibil ca, după un astfel de eveniment, un număr mare de persoane să aibă nevoie de ajutor şi asistentă calificată. De aceea este important să fiţi pregătit pentru a vă putea descurca singur timp de aproximativ trei zile.
Nu vă gândiţi că problemele dumneavoastră s-au terminat dacă aţi supravieţuit cutremurului.
Comunicarea cu ceilalţi sau obţinerea ajutorului pot fi dificile sau chiar imposibile în astfel de momente.
Pregătiţi un kit de supravieţuire! Revizuiţi-l permanent!
Un kit de supravieţuire este un set de obiecte de care probabil veţi avea nevoie pentru siguranţă lucrătorilor. Verificaţi conţinutul kitului cel puţin o dată pe an şi înlocuiţi stocul de apă şi alimente. Ţineţi-l cât mai la îndemâna lucrătorilor.
La fiecare loc de muncă ar trebui să fie desemnat un responsabil pentru păstrarea şi menţinerea echipamentelor şi proviziilor necesare în caz de cutremur.

Conţinutul kitului de supravieţuire:
I – Apă şi alimente:
- 5 L apa de persoană;
- conserve sau alimente neperisabile, deschizător de conserve.

II – Medicamente şi materiale de uz medical:
- analgezice, antiseptice, dezinfectant, bandaje, mănuşi şi masca sterilă;
- Persoanele care suferă de boli cornice (astm, diabet zaharat, hipertensiune arterială etc.) trebuie să poarte asupra sa medicamentele necesare.

III – Produse de igienă:
- gel antibacterian;
- şerveţele umede, prosoape de hârtie, batiste, hârtie igienică;
- haine de schimb.

IV – Materiale de primă necesitate:
- paturi sau saci de dormit;
- fluier;
- briceag;
- lanterna cu baterii;
- radio cu baterii;
- încălţăminte rezistentă.

V – Acte şi bani:
- copii ale actelor importante: carte de identitate, analize medicale;
- bani.

De asemenea:
- Este recomandabil să păstraţi un mic stoc de provizii la locul de muncă în cazul în care nu puteţi ajunge acasă.
- Nu uitaţi că transportul public poate fi temporar înterupt şi aţi putea întâmpina dificultăţi în deplasarea către o anumită locaţie.
- La fiecare loc de muncă ar trebui să fie desemnat un responsabil pentru păstrarea şi menţinerea echipamentelor şi proviziilor necesare în caz de cutremur.
- Păstraţi un pachet minim cu provizii şi în maşina personală sau cea de serviciu.

____________________

 

INFORMARE LEGISLATIVĂ PRIVIND HOTĂRÂREA GUVERNULUI
NR. 955 DIN 8 SEPTEMBRIE 2010..

   ..pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006

   EMITENT: GUVERNUL

   PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010

   Data intrarii in vigoare : 27/09/2010

   În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

   ART. I

   Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.425/2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

   1. La articolul 2, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "5. accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM) - accident care produce incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice consecutive, confirmata prin certificat medical sau, dupa caz, prin alte documente medicale, potrivit prevederilor legale;".

   2. La articolul 2 punctul 10, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "c) accident care a antrenat vatamarea sau decesul, petrecut pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde îsi încaseaza salariul si invers, daca acesta este organizat de angajator în afara unitatii;".

   3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 4. - Nu se autorizeaza, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:

   a) persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii, inclusiv din punctul de vedere al securitatii si sanatatii în munca, se efectueaza în temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;

   b) persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii este reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare."

   Dacă doriţi să primiţi mai multe informaţii legate de această Hotărâre, vă rugăm să ne contactaţi.

____________________

 

INFORMARE LEGISLATIVĂ PRIVIND APTITUDINILE FIZICE ŞI MENTALE NECESARE PENTRU CONDUCEREA UNUI AUTOVEHICUL

   Va aducem la cunostinta ca in data de 31 august 2010, Ministerul Sanatatii a aprobat, prin Ordinul nr. 1162, Normele minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial al României, 631 din 08/09/2010.

   La data intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentului ordin, se abroga Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 87/2003 pentru aprobarea listei afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie si a listei substantelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie (produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 7 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

   Acest Ordin reglementeaza dreptul de a conduce autovehicule pentru conducatorii auto care sufera de cel putin una din urmatoarele afectiuni:

 1. Vederea;
 2. Auzul;
 3. Handicapul locomotor;
 4. Afectiuni cardiovasculare;
 5. Diabetul zaharat;
 6. Afectiuni neurologice:
  • Epilepsia;
 7. Tulburari mintale:
  • tulburari mintale grave, congenitale sau dobandite ca urmare a unor afectiuni, traume ori interventii neurochirurgicale;
  • retard psihic sever;
  • probleme comportamentale grave datorite varstei sau tulburari grave ale capacitatii de judecata, comportament ori adaptabilitate.
 8. Alcoolul;
 9. Abuzul de droguri si medicamente;
 10. Afectiuni renale.

   Dispozitii diverse:

   Permisele de conducere pot fi eliberate sau reinnoite candidatilor ori conducatorilor auto care au suferit un transplant de organe sau au un implant artificial care afecteaza capacitatea lor de a conduce, numai pe baza unui aviz medical autorizat si, daca este necesar, cu conditia efectuarii unor controale medicale periodice.

   Ca regula generala, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite candidatilor ori conducatorilor auto care prezinta afectiuni care nu sunt mentionate in prezentele norme minime, dar sunt susceptibile de a constitui sau de a genera o incapacitate functionala care poate afecta siguranta rutiera, in afara situatiilor in care solicitarea se bazeaza pe un aviz medical autorizat si, daca este necesar, cu conditia efectuarii unor controale medicale periodice.

   Desi acest Ordin se adreseaza in primul rand autoritatilor care elibereaza si reinnoiesc permise auto, precum si unitatilor medicale care participa la evaluarea medicala a candidatilor la conducerea unui autovehicul, este important si pentru angajator sa cunoasca afectiunile care limiteaza din punct de vedere medical dreptul de a conduce autovehicule.

   Avand in vedere obligatiile de supraveghere a starii de sanatate a lucratorilor, este recomandat ca angajatorii sa ia masuri imediate pentru re-evaluarea medicala a lucratorilor care conduc autovehicule in interes de serviciu si care sufera de afectiunile prezentate in Ordinul 1162/31.08.2010.

____________________